Welsh Version

Am ddim DVD( addas ar gyfer gwasanaeth) i bawb sy’n cofrestru

Plant dros Blant
Yn hyrwyddo ffitrwydd yn ein hysgolion ac yn rhoi cymorth i blant dan anfantais ym mhob cwr o’r byd.

“Gyda dyfodiad Gemau Olympaidd Llundain yn 2012 mae gennym gyfle gwirioneddol i ysbrydoli plant i ymarfer yn ogystal ag hyrwyddo dyfodol iachach ar gyfer gwledydd Prydain. Ymunwch nawrâ Plant dros Blant 2008 –  byddwch yn datblygu chwaraeon yn eich ysgol ac yn helpu i wella bywydau plant yn y gwledydd sy’n datblygu.”

Kelly Holmes

Pencampwraig Olympaidd ddwywaith a Phencampwraig Genedlaethol Chwaraeon Ysgol

Ffurflen Gofrestru

Dychweler at:
Plant dros Blant
1 Kings Road Llandovery SA20 0AW

neu – llenwch y ffurflen archebu ar lein:
www.challengeaid.org

Byddwn – byddwn yn cymryd rhan yn y weithgaredd ar

14 Mawrth         11 Gorffennaf        26 Medi     (ticiwch)

ac/neu yn trefnu gweithgareddau ar adegau

eraill  (nodwch y manylion isod):
_____________________________________Cofrestrwch ein clwb ysgol/chwaraeon o.g.y.dd.Cyswllt:  Mr./Mrs./Ms. ______________________Swydd:  ___________________________________Cyfeiriad: ________________________________
_________________________________________
_________________________________________
___________________Cod Post:______________Awdurdod Addysg Lleol: ___________________

Ffôn: ________________  Est:  _______________

e.bost ysgol/clwb:__________________________

e. bost personol: __________________________
(ar gyfer cyswllt yn unig)

Nifer y disgyblion a fydd yn cymryd rhan: ______
(yn fras):

“Mae’n Ymddiriedolaeth Chwaraeon Ysgol yn croesawu’r fenter hon a fydd yn annog pobl ifanc i fod yn heini ond a fydd hefyd yn codi arian er mwyn helpu plant mewn rhai o wledyd tlotaf y byd.”

Plant dros blant
Yn hyrwyddo ffitrwydd yn ein hysgolion ac yn rhoi cymorth i blant dan anfantais ym mhob cwr o’r byd.

Plant dros Blant

1 Kings Road Llandovery SA20 0AW

Ffôn: 01550 – 721122
Ymholiadau’r cyfryngau: 01550 – 721122
Symudol Iestyn Thomas:  07734 150 187
e bost:  info@challengeaid.org

www.challengeaid.org (mae fersiwn Cymraeg ar gael ar y wefan)

Rhif Elusen Cofrestredig: 1109055
Atebolwydd cyfyngedig corfforedig yng Nghymru a Lloegr, rhif cwmni 5318179
Swyddfa gofrestredig 9 New Square, Lincoln’s Inn, London WC2A 3QN

Annwyl Bennaeth/Gyd-lynydd Chwareon

Ydych chi eisiau ennyn brwdfrydedd eich  disgyblion mewn ymarfer corff?  Ydych chi eisiau codi arian ar gyfer eich adran Addysg Gorfforol neu glwb chwaraeon lleol? Trwy ymaelodi gyda Plant dros Blant gallwch wneud hyn yn ogystal â chynorthwyo plant mewn angen ar draws y byd.

Lansiwyd Plant dros Blant yng Nghymru yn 2004 ac ers hynny codwyd £200,000 mewn gweithgareddau wedi eu noddi.  Cofrestrwch nawr ar gyfer 2008.

Yn 2008 byddwn yn cynnal tri prif ddiwrnod ar gyfer gweithgareddau – 14 Mawrth, 11 Gorffennaf a 26 Medi.

I gofrestru llenwch y ffurflen arlein ar www.schoolchildrenforchildren.org Neu gallwch bostio neu ffacsio’r ffurflen ar gefn y daflen hon.

Newydd ar gyfer 2008! Bydd pob ysgol sy’n cofrestru ar gyfer Plant dros Blant yn derbyn DVD o’r enw ‘A day in the life’ yn rhad ac am ddim.  Rhaglen ddogfennol  ddadlennol yw hi sy’n dilyn hynt a helynt bachgen  ifanc o’r enw Bashir sy’n byw yn un o slymiau mwyaf Kenya sef Korogocho.  Mae Korogocho yn gartref i rai o blant mwyaf difreintiedig y byd.

Trwy’r elusen hon, cynorthwyodd arian a godwyd gan blant gwledydd Prydain i ddarparu ysgol Bashir, St. Prisca, â chymorthdal sy’n sicrhau bod y plant yn ddyddiol yn cael pryd o fwyd , cael dillad ysgol, cael llyfrau ysgol ac angenrheidiau megis gofal iechyd.  Diolch i Blant dros Blant mae bywydau plant megis Bashir, sy’n byw mewn gwledydd sy’n datblygu,  wedi eu trawsnewid.

Dyma sy’n rhaid ei wneud

Beth am gerdded neu redeg, chwarae pêl-droed neu rygbi, nofio ras gyfnewid neu hyd yn oed sgipio neu ddawnsio.  Dyma 20 rheswm da pam y dylai’ch ysgol neu glwb chwaraeon ymaelodi ar gyfer Plant dros Blant

 1.  Mae’n hawdd.
 2. Mae’n hawdd i’w drefnu.
 3. Mae’n hwyl.
 4. Mae DVD ar gael sy’n llawn gwybodaeth i ennyn brwdfrydedd
 5. Gallwch weithio fel grŵp neu glwb
 6. Mae’n rhoi cyfle i bawb gyd-fwynhau ar yr un pryd
 7. Neu gallwch gymryd rhan fel grŵp bach, dosbarth neu fel tîm
 8. Mae’n cynorthwyo plant i fod yn fwy heini a byw bywyd iachach
 9. Gall bawb gymryd rhan yn ôl safon neu ddiwydrwydd
 10. Mae HOLL gostau gweinyddol yr elusen yn cael eu noddi o ffynonellau eraill
 11. Felly, mae pob ceiniog a godir yn mynd tuag at eich ysgol/clwb a phrosiectau Plant dro Blant dramor
 12. Gall eich Ysgol/Clwb gadw hanner y swm a godir
 13. Gallwch godi’r lleiafswm sef £1 yr un neu lawer iawn mwy
 14. Mae ffurflenni noddi ar gael ar-lein unwaith y byddwch wedi cofrestru
 15. Mae cyd-weithio gyda Plant dros Blant sy’n Elusen Genedlaethol yn gyfle i chi amlygu’ch ysgol/clwb
 16. Gall Plant dros Blant eich cynorthwyo i farchnata a hyrwyddo eich gweithgaredd
 17. Ychwanegir enw eich Ysgol/Clwb ar y safle braint ar ein gwefan
 18. Gellir gweld pob prosiect a gefnogwyd gan Plant dros Blant ar y wefan
 19. Mae Plant dros Blant yn hybu Dinasyddiaeth Fyd-eang ac ymwybyddiaeth o anghenion eraill
 20. Sylweddola plant eu bod yn gallu gwneud gwahaniaeth

Beth yw barn ysgolion gwledydd Prydain?

“Mae’r rhan fwyaf o’n cyfran ni o’r arian yn cael ei wario ar wella rhaglenni all-gyrsiol ar gyfer merched yn C.A.4.  Rydym yn datblygu dosbarthiadau mewn aerobeg, paffymarfer (boxercise) a step ac yn gwella ein hystafell ffitrwydd.”
Simon Davis, Dirprwy Brifathro, Ysgol Bryn Tawe, Abertawe

“Fe ddefnyddion ni’r arian er mwyn ariannu sesiynau hyfforddi chwaraeon gan ganolbwyntio ar gyflymder, ystwythder a ffitrwydd.  Fe drefnom sesiwn dydd Gwener ar gyfer ein tîm pêl-droed merched.  Gan fod y sesiynau mor boblogaidd fe fyddwn yn eu trefnu eto  – gydag arian a godwyd gan Plant dros Blant.
Mathew Muspratt,Cydlynydd Addysg Gorfforol, Rice
Lane Junior School, Lerpwl

Un o’n prosiectau

Ymddiriedolaeth  Cartref Plant Amddifad Pattaya

Mae’r arian a godwyd gan ysgolion yng ngwledyd Prydain wedi ei gyflwyno i Ymddiriedolaeth Cartref Pattaya ar gyfer ysgol bentref yn nhalaith Krabi, gwlad Thai. Difrodwyd y pentref gan y tsunami ym mis Rhagfyr 2004 a chollodd nifer o’r plant un neu ddau o’u rhieni. Defnyddir arian Plant dros Blant i sefydlu fferm ginio er mwyn darparu myfyrwyr â phryd da o fwyd bob dydd.

IDS

Cyflwynwyd arian i’r IDS (International Development Through Sports), sef ymddiriedolaeth elusengar Chwaraeon gwledydd Prydain.  Defnyddir yr arian ar gyfer prosiect yn Cameroon a fydd yn adfywhau  cymuned trwy gyfrwng chwaraeon. Bydd  hyn yn ei dro’n ysbrydoli arweinwyr lleol ifanc